راهنمای نویسندگان

این نشریه مختص انتشار مقالات پذیرفته شده در ادوار مختلف همایش بین المللی گام دوم انقلاب می‌باشد، بدیهی است که علاقمندان به انتشار مقالات پژوهشی خویش در نشریه حاضر، می‌بایست با توجه به محورهای همایش آتی (و در بازه در نظر گرفته شده برای ارسال مقالات) یافته های پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. پس از طی مراحل داوری و در صورت برخورداری از استاندادرهای مورد نیاز، مقالات توسط مسئولین همایش در این سایت نیز نمایه، بارگذاری و جهت استفاده عموم منتشر خواهند شد.