پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را برای نشریات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) ارسال کنم؟


چگونه مقاله خود را برای نشریات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) ارسال کنم؟با مراجعه به یکی از سامانه‌های نشریات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) که مرتبط با موضوع مقاله شماست و پس از مطالعه قسمت راهنمای نویسندگان، به ویژه آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی و با رعایت دقیق راهنمای تدوین، مقاله را ارسال کنید.
عناوین و آدرس نشریه‌ها به شرح ذیل است:
* فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی http://im.ihu.ac.ir
* فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی http://hrmj.ihu.ac.ir
* فصلنامه علمی-تخصصی(ISC) مدیریت راهبردی دانش سازمانی http://jkm.ihu.ac.ir