ارتش انقلابی و رویکرد هویتی در مکتب سردار سلیمانی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

اندیشة ارتش انقلابی را می‌توان بخشی از نشانه‌های کنش تاکتیکی ناشی از انقلاب اسلامی ایران دانست. اندیشة انقلاب ایران با نشانه‌هایی از صدور انقلاب، حمایت از مستضعفین، سازماندهی گروه‌های حاشیه‌ای و نگرش راهبردی به گروه‌های انقلابی با اندیشة دینی پیوند یافته است. ارتش انقلابی در نگرش سلیمانی مبتنی بر سازماندهی گروه‌های اجتماعی برای حفاظت از خود در شکل‌بندی منطقة آشوب‌زده تلقی می‌شود. مقاومت زیربنای اندیشة‌ گروه‌های هویتی حاشیه‌ محسوب شده و زیرساخت‌ بنیادین ارتش انقلابی را به وجود آورده است. به این ترتیب، پیوند اندیشة مقاومت و ارتش انقلابی، محور اصلی سازماندهی ارتش چندملیتی در مکتب سردار سلیمانی قرار گرفته است.
پرسش اصلی مقاله آن است که: «ارتش انقلابی با رویکرد هویتی و چند ملیتی سردار سلیمانی دارای چه ویژگی بوده، در چه حوزه جغرافیایی گسترش یافته و به چه نتایج تاکتیکی منجر شده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع می‌پردازد که: «ارتش انقلابی در نگرش تاکتیکی سردار سلیمانی ماهیت انقلابی و هویتی داشته است. یگان­های انقلابی و هویتی مورد نظر سردار سلیمانی تبدیل به ارتش چندملیتی گردیده که می­تواند نقش موثری در هویت یابی کشورهای منطقه غرب آسیا ایفا نماید.»
در تنظیم مقاله از رویکرد «سازماندهی جبهه مقاومت در مقابله با نظام سلطه استفاده می­شود. چنین رویکردی محور اصلی صدور انقلاب با رویکرد هویتی در غرب آسیا بوده است.» در روند سازماندهی چنین مقاله­ای از روش شناسی تحلیل محتوا و تحلیل داده­ها استفاده می­شود. هریک از روایت­های مربوط به کنش انقلابی نیروهای چندملیتی می­تواند داده­ها و روایت خود را ارائه کند. تبیین روایت­ها از این جهت اهمیت دارد که زیرساخت­های مربوط به نظریه پردازی دفاعی با رویکرد تاکتیکی را امکان پذیر می­سازد. روایت­ها همچنین از قابلیت لازم برای تشریح الگوی رفتار سردار سلیمانی در محیط منطقه­ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Revolutionary Army and the Identity Approach in the School of Gneral (Sardar) Soleimani

نویسنده [English]

 • Ebrahim Mottaghi
Faculty of Law and Political Science, Tehran university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The idea of ​​a revolutionary army can be considered as part of the signs of tactical action resulting from the Islamic Revolution of Iran. The idea of ​​the Iranian revolution is associated with religious thought with signs of the export of the revolution, support for the oppressed, organization of marginal groups, and a strategic approach to revolutionary groups. In Suleimani's view, the revolutionary army is based on organizing social groups to protect itself in the formation of a troubled region. Resistance is the foundation of the idea of ​​marginalized identity groups and has created the fundamental infrastructure of the revolutionary army. Thus, the connection between the idea of ​​resistance and the revolutionary army has become the main axis of the organization of the multinational army in the school of Sardar Soleimani. The main question of the article is: "What is the characteristic of Sardar Soleimani's revolutionary army with its identity and multinational approach, in what geographical area has it expanded and what tactical results has it led to?" The hypothesis of the article deals with this issue: "The revolutionary army had a revolutionary nature and identity in the tactical attitude of Sardar Soleimani. "Sardar Soleimani's revolutionary and identity units have become a multinational army that can play an effective role in identifying countries in the West Asian region." In preparing the article, the approach of "organizing the resistance front against the system of domination" is used. "Such an approach has been the main focus of the revolution with an identity approach in West Asia." In the process of organizing such an article, content analysis and data analysis methodologies are used. Each of the narratives related to the revolutionary action of the multinational forces can present its data and narrative. Explaining narratives is important because it enables the infrastructure of defensive theorizing with a tactical approach. The narrations also have the necessary ability to explain the pattern of behavior of Sardar Soleimani in the regional environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revolutionary Army
 • Identity
 • Multinational Forces
 • Tactical Action
 • Geopolitical Ring of Resistance
 1. آلیسون، گراهام (1364)، «شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی»، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 2. ابوالنصر، فضیل (1378) «رویارویی غرب‌گرایی و اسلام‌گرایی»، ترجمه حجت‌الله جودکی، تهران: وزارت امور خارجه.
 3. ازغندی، علیرضا (1378)، «دیپلماسی انقلابی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسلامی ایران (78-1367)»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 4، زمستان.
 4. اسپوزیتو، جان. ال (1386)، «انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن»، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی، چاپ دوم، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 5. استمپل، جان دی (1377)، «درون انقلاب ایران»، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 6. اسنایدر، ریچارد و دیگران (1389)، «تصمیم‌گیری در سیاست خارجی»، ترجمه محمدجعفر جوادی‌ارجمند و مجید فرهام، تهران: نشر میزان.
 7. پورسعید، فرزاد (1382)، «عراق جدید و تهدید منزلت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره دوم، تابستان.
 8. رضایی، محسن (1384)، «ایران قدرت منطقه‌ای»، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.
 9. رمضانی، روح‌الله (1382)، «صدور انقلاب ایران: سیاست، اهداف و مسائل»، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 • کوهن، سائول (1387)، «ژئوپلیتیک نظام جهانی»، ترجمه عباس کاردان، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
 1. هینبوش، ریموند (1383)، «سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه»، ترجمه علی گل‌محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

 1. Ajami, Fouad (1985), "Lebanon and its Inheritors", Foreign Affairs, Spring.
 2. Ansari, Ali (2006), “Confronting Iran: The Failure of American Foreign Policy and the Next Great Conflict in the Middle East”, New York: Basic Books.
 3. Axelrod, Robert (1984), "The Evolution of Cooperation", New York: Basic Books.
 4. Chubin, Shahram (1981), "Iran and Its Neighbors: The Impact of the Gulf War", Conflict Studies, Vol. 21, No. 3.
 5. Clark, David (2002), “Diplomacy in a Digital World: Foreign Policy and the Internet”, McGill: Queens University Press.
 6. Cook, David (2003), “The Recovery of Political Islam”, Terrorism & Political Violence, Vol. 15, No. 1.
 7. George, Alexander L (1992), "Forceful Persuasion, Coercive Diplomacy: As an Alternative to War", Washington D.C: United States Institute of Peace.
 8. Kagan, Fredrick (2010), “Deterrence Misapplied, Challenges in Containing a Nuclear Iran”, Council on Foreign Relations, Jun 20.
 9. Lewis, Bernard (2000), "A Middle East Mosaic", New York: Random House.
 10. Molavi, Afshin (2005), “The Soul of Iran: National's Journey to Freedom”, New York: Norton.
 11. Moller, Bjorn (2005), “Security Models, Copenhagen K”, Denmark: Danish Institute for International Studies.
 12. Pollack, Kenneth and Ray Takeyh (2005), “Taking on Tehran”, Foreign Affairs, March- April, Vol. 95, No. 3.
 13. Rubin, Barry and Michel Makinsky, (2006), “Iran: the Rise of a Regional Power”, Journal MERIA, Vol. 10, No. 3.
 14. Yadlin, Amos and Robert Satloff (2011), “Syria: The Case for 'The Devil We Don't Know”, The Washington Institute for Near East Policy, May 19.