طراحی الگوی فرماندهی و مدیریت حکمت محور در مکتب حاج قاسم، مبتنی بر تحلیل گفتمان امام خامنهای (مدظلهالعالی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها، دانشکده مدیریت و برنامهریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و برنامهریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین)ع(، تهران، ایران،

3 کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران،

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،

چکیده

نظریهپردازان انقلاب اسلامی در بعد مدیریت و ادارهی جامعهی اسلامی، الگوهای نوینی ازجمله سبک
مدیریت و رهبری مبتنی بر حکمت را وارد ادبیات رشتهی مدیریت کردند که با توجه به شرایط پیچیده و حساس
حاکم بر منطقه، ارتقای سطح آگاهی و شناخت مدیران جمهوری اسلامی نسبت به این نوع شیوهی رهبری از
اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است که نیازمند طراحی و تبیین الگویی عملی و دقیق است. در این راستا شهید
سلیمانی که به فرمودهی رهبر انقلاب اسلامی، پرورشیافتهی مکتب امام بود، را میتوان نماد یک مدیر و فرمانده
عالی و صاحب سبک مدیریت حکیمیانه در نظر گرفت. بنابراین در این مطالعه، با محور قرار دادن بیانات مقام
معظم رهبری)مدظلهالعالی( در دو بخش عام و خاص مرتبط با مکتب حاج قاسم با استفاده از روش تحلیل
محتوای کیفی در بخش عام 201 شناسه و در بخش خاص 21 شناسه شناسایی و استخراج گردیدند. این شناسهها
در قالب 27 زیر مفهوم پایهای، 8 مفهوم سازمان دهنده و در سه مقولهی کلان فردی، رفتار اجتماعی و سازمانی
دستهبندی شدند. بر اساس نتایج، الگوی استخراجی در سطح فردی، شامل: ابعاد معنوی، شخصیتی و آگاهی و
هوشمندی میباشد. در سطح اجتماعی دربرگیرندهی: ابعاد مردمدوستی و مردمیاری، نفوذ و تأثیرگذاری و
تعاملات اجتماعی و در سطح سازمانی شامل: مشی مدیریتی و فرماندهی و مهارت منابع انسانی میباشد. در پایان،
تدوین سند راهبردی مکتب حاج قاسم برای سایر عرصههای مدیریتی کشور و مورد تأکید در بیانیه گام دوم مانند
عرصهی دیپلماسی، اقتصادی، فرهنگی و... از پیشنهاد های مهم این پژوهش میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of wisdom-based command and management in Haj Qasem school, based onAnalysis of Imam Khamenei's discourse

نویسندگان [English]

  • Sadegh hassani moghadam 1
  • Sasan Zare 2
  • Morteza Soltani 3
  • Rasol Norozi 4
1 PhD candidate in Systems Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Strategic Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran,
3 Master student of executive management, Islamic Azad University of Neishaboor, Iran
4 Master Student of public administration, Ferdausi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Text The theory of processing the Islamic Revolution in the management and administration of the Islamic society, new models such as management style and leadership with the ruling of entering the literature of management that according to the complex and sensitive conditions in the region, raising awareness and knowledge of the Islamic Republic Army This type of leadership is very sensitive, which requires the design and explanation of a practical and accurate model. In this regard, Martyr Soleimani, who according to the Supreme Leader of the Islamic Revolution, Parvaresh, was the school of the Imam, can be considered a symbol of a great manager and commander with a wise management style. herefore, in this study, by focusing on the statements of the Supreme Leader (Modzaleh Al-Aali) in two general and specific sections related to the Hajj Qasim school, using the method of qualitative content analysis, 201 IDs were identified in the general section and 21 IDs in the specific section. Became. These identifiers were classified into 27 basic sub-concepts, 8 organizing concepts, and three major categories: individual, social, and organizational behavior. Based on the results, the extraction model at the individual level includes: spiritual dimensions, personality, and awareness and intelligence. At the social level, it includes: the dimensions of philanthropy and philanthropy, influence and influence, and social interactions, and at the organizational level, it includes: managerial policy and command and human resource skills. Finally, the compilation of the strategic document of Haj Qasem school for other areas of management in the country and emphasized in the second step statement such as diplomacy, economy, culture, etc. is one of the important suggestions of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Wisdom-Based Leadership
  • Military Leadership
  • Haj Qasim School
بیانات آیت الله خامنهای، سایت Khamenei.ir، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای
اسفندیاری صفا، خسرو و حبیب الله دهقان، (2374)، الگوی فرماندهی مطلوب از دید فرمانده کل قوا حضرت آیه
الله العظمی خامنهای(مدظلهالعالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 57، صص 205
-82
اسکندری، مجتبی و همکاران، (2373)، سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در
نهجالبلاغه، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 11، شماره 2، صص 40
-7
آقا محمدی، داوود، (2387)، سیمای فرماندهی، مدیریت و رهبری، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)

الوانی، سید مهدی( ،2370 ،)مدیریت عمومی، ویراست سوم، تهران: نشر نی

پال هرسی و کنت بلانچارد، (2387 ،)مدیریت رفتار سازمانی(کاربرد منابع انسانی)، ترجمهی علی علاقهبند،
تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سی و دوم

تبریزی، منصوره، (2372 ،)تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی ،فصلنامه علوم اجتماعی ،
شماره 64، صص 238
- 205
جمالی، علی و ابوالفضل پاسبان، (2374 ،)شیوه های مدیریت و رهبری نظامی شهید صیاد شیرازی در جنگ و
تطبیق آن با آموزههای اسلامی، فصلنامه مدیریت و پژوهشهای دفاعی، سال چهاردهم، شماره 28، صص
74
- 65
خاشعی، وحید، (2374)، درآمدی نظری بر تصمیمگیری راهبردی حکمت بنیان ، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال
13، شماره 1، صص 66
- 43
خودسیانی، مصطفی و همکاران، (2372ب ،)ررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده
 از دید فرماندهان عالی جنگ، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 82، صص 208
- 67
دانایی فرد، حسن و همکاران، (2387) ، آن سوی دانش و تجربه مدیریتی: تحلیلی بر ارکان شکل دهنده حکمت
مدیریتی از نگاه مدیران ناجا ،مطالعات مدیریت انتظامی ،سال پنجم ،شماره 3. صص 422
- 372
دهقانی پوده، حسین و امین پاشایی هولاسو، (2377)، تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، فصلنامه
مدیریت اسلامی، سال 18، شماره 1، صص 32
-23
رحمانی نیره، و نیکو دیالمه( ،2378،) الگوی رهبری حکمت محور از منظر اسلام در سازمان های آموزشی ،
فصلنامه علمی، پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، جلد 4، شماره 3، صص 28
- 53
رحیمینسب، مهدی و همکاران، (2376). تبیین الگوی مطلوب حرکتهای جهادی در راستای مقابله با فقر و
محرومیت با تأکید بر اجتماعمحوری و توانمندسازی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیستم، شماره
22، صص 222
-87
رنجبریان، بهرام و همکاران، (2370)، تحلیل مؤلفه های حکمت در نهجالبلاغه با استفاده از تحلیل محتوا، مجله
چشمانداز مدیریت دولتی، شماره 5، صص 48
-33
زارعی، سعد الله، همکاران، (2378 ،)کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی در جهان
اسلام، سال بیستم، شماره 3، صص 15
- 5
سلگی، غلامرضا و علی اصغر سلطانی، (2372)، مدل رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنهای(مدظله
-
العالی) نقطه کانونی قدرت نرم انقلاب اسلامی(مبتنی بر استقراء کنش گفتار مستخرج از بیانات معظم له)،
نشریهی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 28، صص 31
-2
صمدی میارکلایی، حمزه و حسین صمدی میارکلایی، (2374)، در مسیر نظریه رهبری حکیمانه اسلامی، نشریهی
نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان، سال پنجم، شماره 2 ،102
- 263
ضماهنی، مجید و سعید حجرگشت( ،2374،) طراحی و تبیین الگوی فرماندهی(رهبری) سردار شهید حسن
باقری، فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی، سال دهم، شماره 4، صص 602
- 584
طباطبایی یزدی، سید احمد ،(2374 ،)مبانی سبک حکیمانه، مرکز امامت، مرکز باقرالعلوم(ع)، تهران

ظاهری، محمد، (2377 ،)ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر
سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 18، شماره 2، صص 46
-12
عبدی، فریدون، (2370)، نگرشی بر اندیشههای فرماندهی، مدیریتی و رهبری نظامی حضرت علی(ع)، فصلنامه
النهج، شماره 32، صص 251
- 238
علوی، سید محمد و محمد اسماعیلی، (2372)، ارائهی الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه اسلام و بیانات مقام
معظم فرمانده کل قوا(مدظلهالعالی) با رویکرد فراترکیب، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 28، شماره 67 ،
صص 28
-2
 


کرسول، جان. دبلیو، (2374). ترجمهی حسن داناییفرد و علی صالحی، طرح پژوهش(رویکردهای کمی، کیفی
و شیوه ترکیبی)، تهران، انتشارات کتاب مهربان

مرادی، مرتضی، (2374)، ارائه یک مدل سازمان حکمتمحور در ادارات دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره
2، شماره 2، صص 107
- 285
معین، محمد، (2370 ،)فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر

موسوی، محمد و همکاران، (2371 ،)سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمانهای
دولتی با نگرشی به ابعاد فلسف ،ینشریه علمی، پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 3 صص ،263
-
242

مومنیراد، اکبر و همکاران، (2371). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج ،
فصلنامه اندازهگیری تربیتی، سال چهارم، شماره 24، صص 111
- 282
میرطاهری، محمدهادی، (2370)، عوامل موثر بر مدیریت حکمت فردی در سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی


منابع انگلیسی

AKGÜN, A. E. & KIRÇOVALI, S. Y. (
5102). Organizational Wisdom and its Impact on
Firm Innovation and Performance. Doğuş Üniversitesi Dergisi,
01(5), 091-515.
Brown, S. C. & Greene, J. A. (
5111). The wisdom development scale: Translating the
conceptual to the concrete. Journal of College Student Development,
74(0), 0-09
Ekmekçi, A. K., Teraman, S. B. S. & Acar, P. (
5107). “Wisdom and management: a
conceptual study on wisdom management”. Procedia
-Social and Behavioral Sciences
Elo, S., & Kyngäs, H. (
5112). The qualitative content analysis process. Journal of
Advanced Nursing,
15, 014-002.
Hayes, M. S. (
5112). A look at black ethnic identity and transracial adoption: A
contextual perspective. The Florida State University.

Igor Grossmann, Justin P. Brienza, (
5102), The Strengths of Wisdom Provide Unique
Contributions toImproved Leadership, Sustainability, Inequality, Gross National

Happiness, and Civic Discourse in the Face of Contemporary World Problems, Journal of

Intelligence (ISSN
5149-1511)
Kaur,K(
5101).Leadership Wisdom: from the annals of History. IOSR Journal of Business
and Management.
55(1), 00-11.
McKenna, B., Rooney, D. & Boal, K. (
5119). Wisdom principles as a meta-theoretical
basis for evaluating leadership. Leadership Quarterly
 Nonaka, I., & Takeuchi, H. (
5100) The Wise Leader. Harvard Business Review, May
29
(2), 24-14.
Peter P. Groumpos, (
5102), Making the World a Better Place to Live through Wisdom
and Philosophy, (International Federation of Automatic Control) Hosting by Elsevier L
td.
All rights reserved

Peter Webb, (
5112), Coaching for Wisdom: Enabling Wise Decisions, The Philosophy
and Practice of Coaching: Insights and Issues for a New Era. Edited by David B. Drake,

Diane Brennan and Kim Gørtz.

Rowley, J.(
5111). “What do we need to know about wisdom?”. Management Decision,
77
(9)
Thomas, David R. (
5111). A General inductive approach for qualitative data analysis .
American Journal of Evaluation . Vol
54. No. 5
Vivek Kaul & Other,(
5151), Leadership During Crisis: Lessons and Applications from
the COVID
09 Pandemic, Division of Gastroenterology & Hepatology University of
Rochester Medical Center Rochester, New York

Yang, S.y. (
5100). “Wisdom displayed through lea dership: Exploring leadershiprelated
wisdom”. The Leadership Quarterly,
55