شناسایی و تبیین ارکان جهت‌ساز مکتب شهید سلیمانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف: توصیف شهید سلیمانی توسط مقام معظم رهبری به مکتب، وی را از مقام فردی بودن و فردبودن خارج و در حوزۀ «شخصیت» معرفی می‌کند. او یک شخص نیست بلکه یک «شخصیت، مرام، عقیده و نحوۀ سلوک عملی در اسلام» است. درهمین راستا شناسایی ارکان جهت‌ساز این مکتب می‌تواند راه‌یابی به مکتب شهید سلیمانی و شروع رشد در آن را رهنمون گردد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است. استفاده از خبرۀ مطلع همراه و همسنگر با شهید سلیمانی که در دوران فراز و فرود انقلاب از نزدیک با ایشان سلوک داشته است، داده‌های مورد نیاز برای پژوهش حاضر را فراهم آورده است؛ لذا در این تحقیق از روش‌شناسی روایت‌پژوهی استفاده شده است.
یافته‌ها: بر این مورد تأکید دارند که اصل اساسی این مکتب «بر محور ولیّ بودن» است که خود را در «ما می‌توانیم» متبلور می‌کند. لذا می‌تواند از انحصار جغرافیا بیرون رود و به نوعی فرهنگ و اندیشه منحصر به فرد بدل شود. 
نتایج: نشان می‌دهد که ارکان اصلی جهت‌ساز مکتب شهید سلیمانی که در یک منظومۀ تعاملی بایکدیگر مرتبط‌اند، عبارت‌اند از: شناخت تکلیف و تکلیف‌گرایی، جهاد با نفس، مدیریت جهادی، مردم‌داری و اصالت اقناع سایرین در مقام عمل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the guiding elements of Shahid Soleimani school

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rezaee mirghaed 1
  • Ruhollah Tavallaee 2
1 Imam Hossein University
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran
مطهری, م. (1385ه.ش). وحی و نبوت. صدرا.
Avison, D. E. (1999). Action research. Communications of the ACM, 42(1), 94-97.
Drucker, P. F. (2009). Managing in a time of great change. Harvard Business Press.
Schimmel, A. (1992). Islam: an introduction. SUNY Press.
الخمینی, ا. (1389 ه.ش). صحیفه امام (جلد 5). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س).
پناهیان, ع. (1398, 11 25). بازیابی از khamenei.ir: https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=44854
خسروپناه, ‌. (1381). دیدگاه های متفکران اسلامی درباره گستره شریعت. رواق اندیشه, 11(2), 29-42.
شاکر, م., & موسوی حرمی, ف. (1390). کمال پذیری انسان؛ نقطه عزیمت در گفتمان ادیان. انسان پژوهی دینی, 8(26), 43-71.
صادقی حسن آبادی, م., & نیلی احمدآبادی, ه. (1389). دین انسانی یا انسان دینی. انسان پژوهی دینی, 7(24), 95-132.
صدیقی, ک. (1391, 05 02). بازیابی از khamenei.ir: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20495
طباطبایی, م. (1378 ش). شیعه در اسلام (جلد 13). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
عابدی احمد, ش. ع. (1386). روش شناسی اقدام پژوهی و کاربرد آن در پژوهش های علوم رفتاری. روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه), 13(51), 71-89.
فولادی, م. (1394). نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک، ایدئولوژی دینی (عنوان عربی: العلاقة بین الدین والآیدیولوجیّة؛ الدین الآیدیولوجیّ، الآیدیولوجیّة الدینیّة). اندیشه نوین دینی, 11(43), 129-150.
قانع, ا., & عصاره‌نژاد دزفولی, س. (2017). دلالت‌های نظریه «فطرت» در نظام تربیتی اسلام. علوم تربیتی از دیدگاه اسلام, 5(9), 37-64.
کریم زاده قراملکی, ق. (1384). جاودانگی انسان از دیدگاه قرآن. مقالات و بررسیها, 38(77), 67-83.
مجیدی, ه. (1396, 3 12). بازیابی از کیهان
مصباح, م. (۱۳۶۹). جهان بینی و تغییرات. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه, 4(1), 1-14.
مصباح, م. (۱۳۶۹). جهان بینی و تغییرات. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه, 4(1), 1-14.
مطهری, م. (1375). مقدمهاى بر جهانبینى اسلامى. تهران‌: صدرا.
مطهری, م. (1379). مجموعه آثار، جلد2. صدرا.
مطهری, م. (1385). انسان و ایمان. صدرا.
مطهری, م. (بدون تاریخ). مجموعه آثار، ج2. صدرا.
مکارم شیرازى, ن. (1382 ش). مثالهاى زیباى قرآن. قم: نسل جوان.
موسوى گرگانى, س. (1381). تأملى در شیوه هاى شناخت تکلیف. مجله فقه اهل بیت.
هوشمند, م., عصفوری, م., & ملکی فارمد , م. (1387). ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام . اقتصاد اسلامی و توسعه.