بررسی ارکان مهم سبک زندگی اسلامی‌ در مکتب شهید سلیمانی

نویسندگان

1 مدرس حوزه و دانشگاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف: مکتب شهید سلیمانی، به عنوان نمایندۀ تفکر ایرانی – اسلامی مطرح است. این تفکر بر این پایه استوار است که ایده‌های اسلامی (بُعد دینی) قابل جمع با ایده‌های ایرانی (بُعد ملی) است.
روش‌شناسی: به منظور تشریح جمع این دو گونه ایده در مکتب شهید سلیمانی، از روش روایت‌پژوهی دانسته‌های روایی افراد قرین شهید سلیمانی استفاده شده است.
یافته‌ها: نشان‌دهندۀ این مطلب است که سبک زندگی مکتب شهید سلیمانی بر تفکر ایرانی – اسلامی، سنجیدگی و تدبیر در امور، سادگی و صفا، مردمی‌بودن، آرامش و طمأنینه، خوش‌خویی، ارتباط عمیق با خانواده و درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت استوار است.
نتایج: در سه محور ارتباط با خداوند و اولیای الهی، ارتباط با مردم و ارتباط با جهان رشد متوازن در سبک زندگی ادامه‌دهندۀ مکتب شهید سلیمانی حاصل می‌گردد. در پایان نیز مدل سبک زندگی شهید ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the important pillars of the Islamic lifestyle in the Shahid Soleimani school

نویسندگان [English]

  • Ali Shirazee 1
  • Hsan Ahmadi 2
  • Seyed Mahdi Sarkhan 3
1 Imam Hossein University
2 Imam Hossein University
3 Imam Sadiq University
Adler, A. (1956). The individual psychology of Alfred Adler. (H. L. ANSBACHER, تدوین) NEW YORK: BASIC BOOKS, INC.
Avison, D. E. (1999). Action research. Communications of the ACM, 42(1), 94-97.
Berger, A. A. (2020). Ads, fads, and consumer culture: Advertising's impact on American character and society. Rowman & Littlefield Publishers.
Bourdieu, P. a. (2002). Pierre Bourdieu. Editorial Aún Creemos en los Sueños.
Douglas, D. (2004). Capitalism and Its Economics: A Critical History Revised Edition. Pluto Press.
Englis, B. G. (1995). To be and not to be: Lifestyle imagery, reference groups, and the clustering of America. Journal of Advertising, 24(1), 13-28.
Feist, J. a. (2008). Theories of personality. McGraw-Hill.
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford university press.
Giddens, A. (2013). The consequences of modernity. John Wiley & Sons.
Home, J. a. (2004). Anthony Giddens: structuration theory, and sport and leisure. In Sport and modern social theorists, 129-144.
Imran, Z. S. (2018). Testing and incorporating additional determinants of ethics in counterfeiting luxury research according to the theory of planned behavior. psihologija, 51(2).
Kuentzel, W. F. (1992). Differential effects of past experience, commitment, and lifestyle dimensions on river use specialization. Journal of Leisure Research, 24(3), 269-287.
Sobel, M. E. (2013). Lifestyle and social structure: Concepts, definitions, analyses. Elsevier.
Sorensen, T. I. (2000). The changing lifestyle in the world (جلد 23). Diabetes care.
Translated by Dagmar Waters, T. W.-G.-M. (2010). The distribution of power within the community: Classes, Stände, Parties by Max Weber. Journal of Classical Sociology, 10(2), 137-152.
Trigg, A. B. (2001). Veblen, Bourdieu, and conspicuous consumption. Journal of economic issues, 35(1), 99-115.
Wild, B. (2016). Imitation in fashion: Further reflections on the work of Thorstein Veblen and Georg Simmel. Style & Popular Culture, 3(3), 281-294.
استاجی, ز. و. (۱۳۸۶). بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار, 13(3), 134-139.
چانی, د. (۱۳۷۸). سبک زندگی. (ح. چاوشیان, مترجم) تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خوشنویس, ن. (۱۳۸۹). رسانه و سبک زندگی. ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران, 73, 9-17.
ربانی خوراسگانی, ر., & رستگار, ی. (۱۳۸۷). جوان، سبک زندگی و مصرفی. ماهنامه مهندسی فرهنگی, 3(23), 44-53.
شریفی, ا. (۱۳۹۱). سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح ایمان. مجله معرفت فرهنگی اجتماعی, 3(3), ۴۹ - ۶۲.
شوشتری زاده, ش. (۱۳۸۲). بررسی تأثیر آموزش رفتارهای سلامتی بر تغییر روش زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلب مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۲. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
صفار هرندی, س. (۱۳۸۹). سبک زندگی چند سال دارد؟(تاریخچه تولد مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی) (جلد ۴۶). سوره اندیشه.
عابدی احمد, ش. ع. (1386). روش شناسی اقدام پژوهی و کاربرد آن در پژوهش های علوم رفتاری. روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه), 13(51), 71-89.
عظیمی, ح., شاکرمی, ن., & اونق, ف. (1396). بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان. علمی پژوهی مدریت اسلامی, 25(4), 151-174.
فاضلی, م. (۱۳۸۲). مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق.
فتحی, س., & مختارپور, م. (۱۳۹۳). بررسی نقش و تأثیر رسانه های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(2), 101-118.
کاویانی, م. (۱۳۹۱). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کجباف, م., & دیگران. (۱۳۹۰). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. مجله روان شناسی و دین, 4(4), 61-74.
مهدوی کنی, م. س. (۱۳۸۷). دین و سبک زندگی . تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
موسوی گیلانی, س., & موسوی, س. (1393). سبک زندگی مهدوی در تجربه هنری هنرمند. مشرق موعو, 31(8), 109-130.