دوره و شماره: دوره 2، مقالات دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب - شماره پیاپی 2، 1399 
الگوی مفهومی ابعاد رفتار مالی کارگزاران جهادی در مکتب شهید سلیمانی

صفحه 1-27

حمید مرتضی‌نیا؛ صادق قرقچیان؛ جواد مهدی پور؛ محمد زارعی


بررسی سبک شهید سلیمانی در تامین منابع مقاومت

صفحه 1-29

محمد امین علینقی لنگری؛ محمد سلگی؛ حمید مرتضی‎نیا؛ علی اسلامجو؛ حسین شیرمردی


طراحی الگوی رفتارفردی در مکتب شهید سلیمانی

علی زارعی؛ محمد امین پهلوان شریف؛ محمد آقا جعفری


تجلی عزت قرآنی در مکتب سلیمانی

صفحه 1-17

معصومه کاشفی زاده؛ فاطمه حیدری