دوره و شماره: دوره 1، مقالات اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب - شماره پیاپی 1، 1398